آموزش

آپویاندو و تیراندو

ضربات آپویاندو وتیراندو در نگاه اول این تکنیک ها ساده بنظر می آید ولی باید گفت بسیاری از مشکلات موجود در نوازندگی از عدم اجرای صحیح این دو تکنیک میباشد. […]